danh sách học sinh lop7 năm 2014-2015

Bao bai ngay 24/10/2014

Toan: Hoc thuoc tinh chat truong hop bang nhau thu hai cua tam giac (c.g.c)

          Lam bai tap 25, 26, 27a/119/SGK

Anh:on lai cac cau de nghi (would you like=to V1, how abuot/lest/why don't we

Su: hoc bai 13 "nuoc dai viet o the ki XIII"

Dia: xem truoc bai moiTin: Doc truoc bai hoc dia ly , phan miem earth Explane

CN:Hoc bai 13=>KTra 15phut

Xem truoc bai 15 

bao bai ngay 23/10/2014

Ly: hoc bai 9 "Nguon am"

Sinh: On tap cac bai 7, 10, 11, 13, 15

         Chu thich hinh ve h15;Hinh 15.5=> Ktra 1 tiet 

Nhac : chuan bi : Khuc hat chim son ca 

Toan: T.nam (23/10) hoc thuoc tinh chat truong hop bang nhau thu ngat cua tam giac 

         Xem ki cac bai tap da lam _ lam bai tap bo sung da cho 

 

 

bao bai ngay 21/10/2014

Toan: T. ba ( 21/10) hoc thuoc dinh nghia va tinh chat ti le thuan 

         Lam bai tap da cho bo sung 

Dia: Hoc bai 13, 14, 15, 17

      -> Kt 1 tiet 

Van: Soan: Canh khuya 

                 Thanh  ngu 

      On  lai : song nui nuoc Nam-> ngau nhiem viet ... ve qie

                 ( thuoc tho, ND+ NT )

bao bai ngay 22/10/2014

Van: Soan: Ram thang gieng

       On tiep van hoc, ca dao, tho

       Truyen => Kt 1 tiet

TD: On DHDN-CN

MT: Hoan thanh bai ve

Su: xem bai moi

bao bai ngay 20/10/2014

Van: Lam BT 2, 3 " tu dong am "

       On: Phan van hoc : cong truong mo ra-> ngau nhien viet thu nhan buoi moi ve que

Toan: T hai (20/10) on cac cong thuc luy thua  cua mot so huu ti _ t/c day ti so bang nhau 

         Doc truoc bai ti le thuan

Gdcd Xem lai bai 8

         Tra loi cac cau hoi goi y bai 9

Anh: Lam BT p40 ( so sanh bac nhat va bac hon)

        Doc phan language Focus